Skip to main content

Het team

We werken alleen met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Al onze medewerkers hebben Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers zorgen voor een breed aanbod aan activiteiten voor kinderen om zich op lichamelijk, zintuiglijk, spraak en taal, cognitief en emotioneel gebied te ontwikkelen.

Een belangrijk uitgangspunt voor onze medewerkers is om het kind, de ouders en collega’s te behandelen zoals jezelf ook behandeld wenst te worden. Ook zijn ze zich bewust van hun voorbeeldfunctie, omdat kinderen op jonge leeftijd vooral leren door af te kijken wat er in hun directe omgeving gebeurt.

Welke competenties moet een pedagogisch medewerker (pm’er) bezitten?
Als pm’er ben je verantwoordelijk om een ontwikkelingsgericht en kindvolgend pedagogisch klimaat neer te zetten. Een gedegen kennis van de ontwikkeling van kinderen is hierbij een vereiste, zo stelt het competentieprofiel welke is opgenomen in de wet kinderopvang. Je mag in Nederland dus niet zomaar met jonge kinderen werken. Daar gaat een gedegen opleiding (minimaal MBO niveau 3/4 of HBO pedagogiek) met praktijk stages aan vooraf.

In het profiel zijn de competenties van de pedagogisch medewerker geordend in clusters: clusters gericht op het primaire proces (in contact met kind en ouders en de dagelijkse begeleiding) en clusters die te maken hebben met het functioneren als professional in de beroepscontext en met de eigen beroepsontwikkeling. Alle competentieclusters samen geven het totaalbeeld van de pedagogisch medewerker.

Er zijn tien competentieclusters:
1. Zorg dragen voor het emotioneel en lichamelijk welbevinden van kinderen
2. Zorg dragen voor veiligheid van kinderen
3. Steunen en stimuleren van spelen en vrijetijdsbesteding
4. Steunen en stimuleren van autonomie, participatie en burgerschap
5. Volgen en stimuleren van de ontwikkeling en leren van kinderen
6. Het gedrag van en de interactie tussen kinderen beïnvloeden
7. Partnerschap met ouders realiseren
8. Samenwerken met collega’s en andere professionals in de omgeving van het kind
9. Werken aan de kwaliteit van dienstverlening
10. Je ontwikkelen in je vak

Per competentiecluster worden de bijbehorende competenties genoemd, inclusief gedragsindicatoren. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de startbekwame professional, met weinig werkervaring en die vooral taakgericht werkt, en de vakbekwame professional: die heeft veel werkervaring, kan de dagelijkse praktijk overstijgen en de situatie van een afstand bekijken.

Voor het ontwikkelen van de voor een pm’er benodigde competenties, wordt een indicatief overzicht gegeven van relevante kennis-en vaardigheidsgebieden. Daarin wordt onder meer genoemd: de Wet Kinderopvang en de Wet IKK, het Pedagogisch Curriculum, de Meldcode kindermishandeling, de Taalvaardigheid Nederland, kennis over voorschoolse educatie, methodisch werken en de actuele Beroepsnormen.

Wij hebben als organisatie nog een aantal zachte competenties toegevoegd: stel je open voor en kijk goed naar de behoeften van de kinderen. Kinderen vertellen met hun gedrag namelijk heel erg veel over hetgeen zij nodig hebben.

Kijk voor het volledige competentieprofiel op:
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/20191216_competentieprofiel_pedagogisch_medewerker_kinderopvang.pdf