Skip to main content

Uk&Puk

Uk&Puk is een VVE erkend totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/uk-puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk hoeven baby’s, dreumesen en peuters met Uk & Puk geen lesjes te leren. Uk & Puk leert ukken nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. Door lekker te spelen dus! Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema ‘Ik ga naar de basisschool’. Dit thema vormt een rode draad door onze peutergroepen.

Uk & Puk staat overigens niet op zichzelf. Het vormt samen met andere methoden van Uitgeverij Zwijsen een doorgaande leerlijn tot en met groep 8.

De ontwikkelingslijnen

Spraak en taal
Alle activiteiten die met spraak en taal te maken hebben, stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, biedt Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Interactie
Samen praten is belangrijk. Logisch, want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk & Puk activiteiten lokken bewust interactie uit. Tussen kinderen onderling en met de pedagogisch medewerker. Tijdens deze interactiemomenten bied je taal aan, lok je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties.

Woordenschat
Per activiteit biedt Uk & Puk tien woorden aan. Ze staan in de woordenlijst in het activiteitenkatern, waarbij twee woorden speciaal voor baby’s zijn bedoeld. Uk & Puk leert kinderen geen losse woorden, maar verweeft ze altijd in de activiteiten. Daardoor krijgen de woorden betekenis. Dit heeft tot gevolg dat je woorden mag vervangen, als de situatie daarom vraagt. Dan leer je de kinderen bijvoorbeeld het woord ‘kiwi’ in plaats van ‘sinaasappel’.

Voorlezen
Voorlezen stimuleert de woordenschat en oefent kinderen in begrijpend luisteren. Daarom besteedt Uk & Puk veel aandacht aan voorlezen. Er zijn twee voorleesactiviteiten per thema: één in de kleine groep en één voor kinderen individueel. Tijdens de activiteit staat een voorleesverhaal centraal. Die vind je in de drie knieboeken.

Kijken
Speciaal voor baby’s zet Uk & Puk in elke activiteit twee woorden centraal. Deze woorden staan geïllustreerd op platen in het kijkboek. Het kijkboek is hét hulpmiddel om de woordenschat van baby’s te stimuleren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Uk & Puk leert kinderen om goed met zichzelf en anderen om te gaan. De activiteiten stimuleren kinderen om iets te vertellen, keuzes te maken en elkaar te helpen. Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een gevoel van veiligheid noodzakelijk. Want alleen dan durven kinderen op zichzelf te vertrouwen en anderen te leren kennen. Pedagogisch medewerkers hebben daarin een belangrijke rol. Zij zijn ook degenen die kinderen uitdagen en stimuleren: welke kleur vind jij het mooist? Kun jij Mila helpen?

ONTWIKKELINGSLIJNEN

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Motoriek is belangrijk in Uk & Puk. De activiteiten helpen kinderen verschillende deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als deel van gewone dagelijkse routines. Uk & Puk helpt kinderen hun sensomotoriek, fijne en grove motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. Je maakt hen bewust door het stellen van vragen: Hoe voelen de stenen? Zijn ze zacht of juist hard? Kunnen jullie zitten op de bal? Zijn dit je knieën of je tenen?

Rekenprikkels
Uk & Puk besteedt aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat dan vooral om het opdoen van de eerste ervaringen. Er komen activiteiten aan bod die te maken hebben met meten (Passen de schoenen?), ruimtelijke oriëntatie (Waar vallen de snippers?) en ontluikende gecijferdheid (Hoeveel cadeautjes zijn het? Een, twee of drie?).

Leidstervaardigheden

Respect voor autonomie
‘Respect voor autonomie’ is de basis van Uk & Puk. Het is een grondhouding, een voorwaarde. Daarom vullen we deze vaardigheid bij de activiteiten niet in met concrete suggesties. Respect voor autonomie betekent namelijk dat een pedagogisch medewerker vertrouwen heeft in de mogelijkheden van kinderen en hen de kans geeft om zelf dingen te ontdekken.

Drie leidstervaardigheden
Uk & Puk benoemt bij elke activiteit drie leidstervaardigheden: emotionele ondersteuning geven, informatie en uitleg geven en structuur bieden en grenzen stellen. Al deze vaardigheden zijn nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Uk & Puk biedt hiertoe concrete aanwijzingen.

Structuur bieden en grenzen stellen
Uk & Puk verwacht dat een pedagogisch medewerker grenzen stelt en structuur brengt in tijd, inrichting, materialen en activiteiten. Zo weet het kind waar het aan toe is, kan het zijn gedrag beter afstemmen en durft het meer te ondernemen. Het betekent ook dat een pedagogisch medewerker gewenst gedrag beloont en grenzen stelt. Zoals in de activiteit ‘Tiktak, tiktak’ uit het thema ‘Dit ben ik!’. Eerst mag Tim de wekker uitzoeken, daarna ben jij aan de beurt.

Informatie en uitleg geven
Het spreekt misschien voor zich, maar een pedagogisch medewerker geeft kinderen de informatie en uitleg die ze nodig hebben. Verbaal én non-verbaal. Op deze manier leren ze de wereld begrijpen. Uk & Puk geeft suggesties waarmee een pedagogisch medewerker de denkontwikkeling van kinderen kan stimuleren: Als je wilt dat Noah jou hoort, moet je dan hard of zacht praten?

Emotionele ondersteuning geven
Pedagogisch medewerkers die kinderen emotioneel ondersteunen, zijn gericht op het kind en laten merken dat ze emotioneel betrokken zijn. Uk & Puk helpt hierbij. Kinderen moeten voelen dat ze bij hen terecht kunnen en leren om hun gevoelens te uiten. Uk & Puk biedt hiervoor volop tips bij de activiteiten.

De sterke punten van Uk & Puk

  • Unieke uitgave voor kinderen van 0-4 jaar
  • Voor horizontale en verticale groepen
  • Het complete spelen, ontdekken en groeien
  • Met praktische leidstervaardigheden
  • Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
  • Met thuisprogramma
  • VVE-gecertificeerd
Theoretische verantwoording Uk&Puk